Có nhiều sản phẩm chưa kịp Update, Hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi nếu bạn không tìm thấy !
1313
NPC6121
IC nguồn NPC6121 NPC 6121
Giá: 50 000 VNĐ
1363
IC nguồn : RT8205 RT8205A RT8205B RT8205C : CL=CF CL=CC CL=CD CL=DE CL RT8205B : CK=DD CK=BM...
Giá: 50 000 VNĐ
1321
IC nguồn : RT8152C RT8152D
Giá: 50 000 VNĐ
1302
IC nguồn NPC6132 , NPC6132A
Giá: 50 000 VNĐ
1456
IC nguồn : RT8841 / RT8841PQW
Giá: 50 000 VNĐ
1139
IC nguồn : RT8152A / RT8152B
Giá: 50 000 VNĐ
1378
NPC6131
IC nguồn NPC6131 / NPC6131N NPC 6131
Giá: 50 000 VNĐ
1454
IC nguồn : RT8802A / RT8802APQV
Giá: 50 000 VNĐ
1322
GG=DC
IC nguồn : RT8015 / GG=DC / EL=CF sơ đồ cơ bản :
Giá: 40 000 VNĐ
1338
IC nguồn : SN608098  mới
Giá: 40 000 VNĐ
1586
IC nguồn : RT8885A / RT8885AZQW  
Giá: 60 000 VNĐ
1500
IC nguồn : ISL95838HRTZ / 95838 / 95838HRTZ
Giá: 60 000 VNĐ
1263
Chip nguồn IO : BU77700KVT  mới
Giá: 100 000 VNĐ
1534
IC nguồn : RT8209 / RT8209BGQW mã  khác : ao=bd / a0=bj / ao=bk / ao=cc / ao...
Giá: 50 000 VNĐ
1433
IC nguồn : ISL95836HRTZ / 95836 / 95836HRTZ
Giá: 40 000 VNĐ
1282
IC nguồn : VT356F  mới
Giá: 80 000 VNĐ
1469
IC nguồn : RT8207  CP : cp=ce / cp=bk / cp=bm / cp=bl / cp=bf / cp=cd Sơ đồ cơ bản :
Giá: 50 000 VNĐ
1427
IC nguồn : ISL95835HRZ / 95835
Giá: 40 000 VNĐ
1252
IC nguồn : VT386F  mới
Giá: 100 000 VNĐ
1446
IC nguồn : RT8856 / RT8856GQW
Giá: 50 000 VNĐ
1486
IC nguồn : ISL95831HRTZ / 95831HRTZ / 95831
Giá: 40 000 VNĐ
1222
IC nguồn : VT1317SF  mới
Giá: 80 000 VNĐ
1290
IC nguồn : RT8210B
Giá: 50 000 VNĐ
1508
IC nguồn : ISL9504BHRZ / ISL9504
Giá: 40 000 VNĐ
1533
IC nguồn : VT1316 / VT1316MAFA  QFN-48 mới
Giá: 80 000 VNĐ
2060
IC nguồn : RT8206A / RT8206B sơ đồ cơ bản :
Giá: 40 000 VNĐ
1395
IC nguồn : ISL6566CRZ / ISL6566  
Giá: 40 000 VNĐ
2118
mosfet nhôm
Cặp FET nhôm : IRF6721 và IRF6725  
Giá: 80 000 VNĐ
1363
IC nguồn : RT8512E
Giá: 50 000 VNĐ
1291
IC nguồn ISL6563CR / 6563CR
Giá: 40 000 VNĐ
  • EDG
  • Mr. Đại
    0904 380 772

    daidonghuong